analysis of chrome ore market in pakistan 2011 to 2013