1.   1977-1978  
2.   1978-1979  
3.   1979-1980  
4.   1979-1980  
5.   1980-1981  
6.   1980-1981  
7.   1981-1982  
8.   1982-1983  
9.   1982-1983  
10. 1982-1983  
11. 1982-1983  
12. 1983-1984  
13. 1983-1984  
14. 1983-1984  
15. 1984-1985  
16. 1984-1985
17. 1984-1985  
18. 1985-1986  
19. 1986-1987  
20. 1986-1987   
21. 1986-1987   
22. 1987-1988   
23. 1988-1989   
24. 1988-1989   
25. 1988-1989   
26. 1989-1990   
27. 1989-1990   
28. 1990-1991   
29. 1991-1992   
30. 1991-1992
31. 1991-1992
32. 1992-1993
33. 1992-1993
34. 1993-1994
35. 1994
36. 1994-1995
37. 1994-1995
38. 1995
39. 1995-1996
40. 1995-1996   
41. 1996-1999   
42. 1997            
43. 1998            
44. 1998-1999   
45. 1999            
46. 2000            
47. 2000            
48. 2001            
49. 2003            
50. 2004-2008
51. 2005        
52. 2010
Trust a woman
Ora et labora
De Hogerhuiszaak
Simson
Ik kin net oars
The ballad of the sad café
In doarp sa lyts
Confussions
Sorry wrong number
Dingen van doe
La Lecon
Tot nut van het algemeen
De Triljende Ierde
Home
Broken up
A day in the death of Joe Egg
A midsummer night dream
Absent friends
Nora
Knecht van twee meesters
Romeo and Juliet
Le lavoir
A streetcar named desire
Richard 111
Tsjoentsjettel
Anne
Mephisto
Undergong fan Fryslân
Prins Moreo
Amphitryon
Zes personaazjes
Da
De kersentuin
Andorra
Ik heb een tong
Nicht fisch nicht fleisch
De Meeuw
Abe
In Fryske Adelborst
Hamlet
Twa
Hertejacht
Pronkje fan Ierlân
Peer Gynt
Rafaëls
De Gebedsgenêzer
Ronja de rôversdochter
Wat in theater
King Lear
Rolling Home
Lytse Fûgel
Compostella
T. Dudley
H. Heyermans
D. Tamminga
F. Schurer
O. Spoelstra
E. Albee
O. Spoelstra
A. Ayckbourn
L. Fletcher
A. Post
E. Ionesco
W. v.d. Broeck
P. Terpstra
D. Storey
N. Hall
P. Nicols
W. Shakespeare
A. Ayckbourn
H. Ibsen
C. Goldoni
W. Shakespeare
Durvin en Prevost
T. Williams
W. Shakespeare
F. Oldersma
K. Postma
A. Mnouchkine
P. te Nuyl
Tj. De Boer
Molière
Pirandello
H. Leonard
Tsjechov
M. Frisch
H. van der Wusten
Kroetz
Tsjechov
B. Oldenhof
K. Woudstra
W. Shakespeare
J. Cartwright
schrijvers collectief
Mc. Donagh
H. Ibsen
F. Vanluchene
Brian Friel
Astrid Lindgren
Michael Frayn
Shakespeare
K. Postma

K.Postma/ H.Man in’t Veld
Jack Dixon
J. Wittermans
E. Kats
P. van der Zee
P. de Neef
T. van der Goot
M. van den Berg
T. van der Goot
T. van der Goot
T. van der Goot
T. van der Goot
T. van der Goot
R. Toering
T. van der Goot
J. de Knegt
A. Daal
T. van der Goot
A. Daal
G. Wevers
G. Wevers
A. Daal
G. Wevers
G. Wevers
G. Wevers
E. Vermeulen
G. Wevers
G. Wevers
P. te Nuyl
P. te Nuyl
P. Tuinman
P. te Nuyl
A. Dirkzwager
P. te Nuyl
J. Thie

G. Wevers
A. Dirkzwager
J. Thie
J. Thie
A. Dirkzwager
J. Thie
J. Thie
J. Thie
A. Daal
J. Thie
J. Thie
J. Thie
J. Thie
B. Kuijt
J. Thie
H. Man in ’t Veld
B. Kuijt
Toneelstukken                              Schrijver                                    Regie