28-4-2012
Achte Klaasje en Freark,
Wat ha we s justerjn fermakke yn Bears.
Yn ien wurd GEWELDICH.
Foar minsken dy t noch twifelje soe ik sizze, net stinne..jim moatte der hinne !
Gr. Ytsje en Siep Tilma, Boksum.
____________________________________________________________________________________

Dank u wel. Ik ben gisteravond geweest en heb genoten samen met mijn man en vrienden.
Het was een fantastische avond en een prachtig vervolg op Rolling Home.
U kunt werkelijk prachtig acteren, we waren al fan van u in uw "Tryater tijd".
En natuurlijk 'Freark' met niemand te vergelijken.
Zo, dat moest ik even kwijt. Graag ga ik dus nog een keer en dan met mijn zus, Wij hebben ook zo'n heerlijke mem en herkennen veel in de verhalen.
We wachten de data af en nog vele goede speeldagen en vakantietijd gewenst.

Groeten Riemke Broos
28-4-2012
____________________________________________________________________________________

Beste Klaasje,

Wat hawwe wy juster in skitterende jn hawn by dyn foarstelling tegearre mei dyn man Freerk. We hawwe faaks lake en alles wy oegrieselyk herkenaar. Foaral it stikje van de arts dy in it frysk prate mei dyn mem en dat dyn mem in it nederlansk werom prate. Myn skoan alden binne jn fan e party. Sy sille grif ek in prachtige jn hawwe.
It wie in stik wat us ek pakt hat om't der alle foarsetten fan it libben in werom kaam.

Boppesteande is gjin geef frysk maar ik koe dit, in 't ljocht fan dyn stik, net in it nederlansk dwaan.

Groetnis Kees en Wilma Heida
Dronryp  28-4 2012
____________________________________________________________________________________

Dag Klaasje en Freark,

Sa genoten justerjn!!!
Lake, glimke en gld (fan ontroering). Myn mem is ek 2 jier lyn stoarn, in wike foar Klaasje har mem, 98 jier ld!
Wat my ek sa rekke wie de muzyk rnom de "stjr scene" . Klonk bekend mar wit sa fan hokker komponist. Is it t in requim?? Mei ik witte hokker muzyk it is?
Yn elts gefal winskje ik jimme noch in hiel soad mooie foarstellingen ta!

Freonlike groetnis,  Ineke Smit 
27- 4- 2012
____________________________________________________________________________________

27 april 2012
Hello Klaasje,


What a splendid performance it was last night in Bears! We thoroughly enjoyed every moment of it!
And of course, the cherry on the cake was the very tasty leek soup after the show. What a great idea although I suppose there's nothing else you can do with it after the 'hot' chopping scene with you and Freark at the kitchen sink!!

Hoe dan ook,  Klaasje, heel veel succes verder met alle voorstellingen!!
Hartelijke groeten
Adri
____________________________________________________________________________________

Klaasje en Freark,

se oprjochte kompliminten.
Wy hawwe in jierren net sa lake !
Mar de skuorre  (t Aldahuys yn Bears) wie geregeldwei msstil fan emoasjes.
Bygelyks by de sne diet op de op twa nei lste, middelste, foto stiet.
Op de op ien nei lste foto wurd har mem yn de himel tbylde
Foar  dejinge die t net witte: de spylders Klaasje Postma en Freark Smink foarmje al jierren in troud pear en spylje now, nei 25 jier,  wer us tegearre.
Golle groet,
Sjak en Lutske.  27 april 2012

____________________________________________________________________________________

26 april 2012
hallo Klaasje,
Ik wilde je even bedanken voor de geweldige voorstelling gisteravond in Bears!!
Moest jammer genoeg direct weg ivm de honden dus heb niet kunnen genieten van de preisoep.
Maar bij deze mijn complimenten, ik heb genoten.
groet
Ada
____________________________________________________________________________________

26 april 2012
Hallo Klaasje en Freark

Gisteravond in Bears genoten van jullie voorstelling. Een lach, een traan, ontroering en herkenning. Dat laatste met name bij mijn vrouw Simmie, ook Grouster met een overleden heit die op het houtsjefabrik werkte en een mem met wie ze dagelijks belt en die op de drempel van het verzorgingshuis staat (maar dan in Heerenveen). Prachtige teksten en vondsten! En wat moet het een feestje zijn om dit (en met zoveel succes!) samen te mogen doen.
Oh ja, Freark. Ik geloof je nooit meer als je nog eens zegt dat je niet kunt dansen.......


Hans "Klok" Koekkoek    Heerenveen

____________________________________________________________________________________

Hallo Klaasje en Freark,

Afgelopen zaterdag was ik in Sneek bij jullie voorstelling van Jameimy. Ik heb verschrikkelijk genoten van jullie spel en het verhaal. Veel was ook voor mij herkenbaar. Ik wil jullie bedanken voor deze heerlijke, mooie maar soms ook ontroerende avond.

Tot ziens, groetjes
Ria
12 april 2012
____________________________________________________________________________________

Hoi Freerk en Klaasje,

What hawwe wy sneontejoun genoten van jimme stik.Geweldig hoe it stik ynmekonder sit.
It wie fantastisch en wat leuk dot wy nog sop krigen.
Wy winskje jimme nog een soart succes en wy meitsje nog wol reclame foar JAMEIMY.
Warskynlyk gean wy ek nog mei freonen ny de bourkerij yn Bears.

Groetnis Henk en Akky Zetzema
11 april 2012
___________________________________________________________________________________

Hallo Klaasje  en Freerk,

Wat hebben wij genoten van jullie voorstelling, het was geweldig.
Dat stukje van Romkje en je Moeder het was of waren ze het zelf.
En dan die prachtige muziek met het Ave Maria.
Het werd te laat om op jullie te wachten, want we zagen wel meer bekenden.
De prei soep was ook heerlijk.

Goede Paasdagen.
Liefs Klaas en Klaske.
8 april 2012
____________________________________________________________________________________

Wy binne tige nder de yndruk , en optein, oer ynhld en spyljen fan JAMEIMY.
Wy ha jimme al jierren folge, en nei Rolling home, tochten wy Klaasje, dit is in weachstik, giet dit net oer de grins??...
Mar yn earnst en humor dit sa oer it fuotlocht te bringen , lof en hulde foar jimme beiden.
It golle laitsjen en knipende stilte.grut en oandwaanlik!
It sil in geniet wze foar jimme beiden ek jimme bern kinne grutsk wze op jimme .
Dit pear yn it jnskoft fan jimme toaniel karjre noch sa tegearre
Op toaniel te stean, sjapoo ! Sil JAMEIMY ..Rolling home en Zelle noch oertreffe?
Dat is dan it wurk en ynset fan jimme beide!!!! Tank en leafs foar jimme beide.
GERM en Syt Koldyk.

____________________________________________________________________________________

We sieten der niiskrekt noch werris oer te praten, Janny kin "que sera" net t  e kop krije,
en gongen alle moaie snes nochris nei.
De merke en it yn   e kiste sjen, de beide memmen en it fant de himel kommentaar
op de ierde en de minsken jaan.
Ek dr kinne de lden elkoar net t stean. Wat in herkenberens: we hawwe it ek meimakke.
Sil net it hiele stik besprekke mar jim fiele wol oan dat it s tige smakke hat.
Sukses winske foar jn.
janny en willem
____________________________________________________________________________________

Hoi Klaasje     9 april '12
Sa n prachtige foarstelling fan Freark en dy sjoen yn Snits.
Sa n folle herkenning.
Jammer,dat myn lde skoanmem fan 91 net mear op jn fuort wol, en jim der net in middei-foarstelling by ha.
Mei golle groetnis Lolke            
____________________________________________________________________________________

8 april '12
Krekt wekker en goed sliept. By it sliepen gean en it wekker wurden siet de foarstelling yn`e kop. Gnyske, nhuer lake en meastentiids stil en wiete eagen oant triennen ta. Doet wy us op de weromreis fregen hoe dat soks no kin, tochten wy dat it komt om dat jim der yn slagge binne us mei te nimmen yn de deistige saken en emoasjes fan it libben fan doetiids en no mei de eagen fan no en doetiids. Knap om dat sa del te setten. Drama op syn bst!
Gr. Sjouke en Yvonne
____________________________________________________________________________________

It wie in prachtige jn en mei moaie kritiken. Dr kinne jim in hiele protte minsken wer in prachtige jn mei besoargje!! Hulde foar jim allebeide, mar foaral ek foar Klaasje!
Akke
____________________________________________________________________________________

Bste Freark en Klaasje,   9 april '12
Dizze kear in serieus meeltsje. Ik wol jim ek t namme fan Janny sizze dat we justerjn prachtige oeren hn hawwe.
Genoaten fan it stik dat jim delsetten: in laits(protte lake) en in trien en pikefel en dan moat it goed wze.
____________________________________________________________________________________Jameimy grootse voorstelling

SNEEK - In Theater Sneek was vanavond de premiere van de voorstelling Jameimy van Klaasje Postma en Freark Smink. Een acteursechtpaar dat deels hun eigen leven op het toneel neerzet. De regie was in handen van Pieter stellingwerf en de avond werd verrassend afgesloten met massaal gezang, de hit Que Sera Sera uit 1956 van Doris Day werd uitbundig en bijna eindeloos herhaald, mede door invloed van het bevriende koor dat samengeschoold op de tribune zat.
Je eigen leven zo in de etalage zetten vergt nogal wat moed en durf en het dient gezegd, de missie werd op grootse wijze voltooid. Snelle wisselingen van rollen, hoppend van ernst naar humor, dat was de beide acteurs wel toevertrouwd want in eigen vakgebied is het met Klaasje Postma en Freark Smink nog altijd  top of the bill  wat acteurskwaliteiten betreft. Het was een bijna perfecte verbeelding van een levenscyclus die in mooie pennenstreken in anderhalf uur werd neergezet.
Zo herkenbaar, maar ook zo tijdsgebonden worden de achtereenvolgende generaties neergezet.
Veel ontroering en vooral veel lachen, meer kan een voorstelling zich niet wensen.
Artikel geplaatst door Rynk Bosma op 6-04-'12 23:53.

(recensie WIJD en ZIJD)
____________________________________________________________________________________

Hallo Klaasje  en Freerk,      7 april  '12
Wat hebben wij genoten van jullie voorstelling, het was geweldig.
Dat stukje van Romkje en je Moeder het was of waren ze het zelf.
En dan die prachtige muziek met het Ave Maria.
De prei soep was ook heerlijk.

Liefs Klaas en Klaske.
____________________________________________________________________________________

Lieve Klaasje en Freark,   7 april '12
Hier is een berichtje om jullie te bedanken voor de prachtige avond die we gister dankzij jullie, kregen.
Wij hebben heel erg genoten van deze mooie produktie .
Wij wensen jullie alle sukses want dat hebben jullie zo verdiend!(het was ook nog eens wervelend,in tempo en die kermis...!!)
Als Johan zich de tranen uit zijn ogen wrijft,van vreugde of ontroering,is dat een belangrijke graadmeter voor veel uitvoeringen.
Ik hoop dat jullie ook heerlijk nagenieten van alle mooie reacties,
lieve groet
Johan en Lidwien
____________________________________________________________________________________                                

Lieve Klaasje en Freark, 7 april '12

Wat een mooie, mooie avond (voorstelling) gister avond. Wat kwam die aan.
Het op gang komen, het zien wegvloeien van de spanning, Freark  s kleine plaagstootjes, Klaasjes oprechte emoties.
Ik voelde zo af en toe een traantje van uit mijn ooghoeken, over mijn wangen glijden, n van plezier en van ontroering.
Wat was het super, het geroezemoes om me heen, de zuchten van herkenning, het mee neurin, het mee opzeggen van de teksten uit het poziealbum, het wat doet ze dat toch goed, ach arm mensje, de stakker en ga zo maar door...Hier en daar en ach dat en ja..
Ik weet zeker dat Anne en ik het zeker meerdere keren komen zien.
Maar gisteravond, was  heel bijzonder fijn.
Daar voor dank en bravo.........

Groeten uit Snits,
Jan Bensliman
____________________________________________________________________________________                                   

Hoi Klaasje en Freark,    7 april '12

Wat in prachtige foarstelling jn! En de foarmjowing fn ik sa bysnder, hoe  t alles yn elkoar falt. Prachtich al dy ferhalen. Ik wit oer s heit ek wol dingen te fertellen, mar dan is it noch gjin teater.
Tige nder de yndruk wie ik mei it ferhaal doe  t jim heit krekt ferstoarn wie, sa moai ynteger diest dat: ik kaam it paadsje op......de St. Pitertsjerke. It kaam hiel ticht by myn eigen sitewaasje fansels en letter hoest  de himel ferbyldest, hiel oangripend. Moai dat jimme doe noch dat petear diene en mei Jaap einigen. Dit wurdt/is in grut sukses.
In protte sukses jimme beide.

groet Fenna                                        
____________________________________________________________________________________

Wat ben ik blij,dat u weer op toneel staat!!!       6 april '12
Rolling home was fantastisch, U heeft toen nog een DVD naar mij op gestuurd.
Dit stuk lijkt me ook heerlijk, ik ben een grote fan van U, EN WENS u en Uw partner heel veel succes.
Hart.gr.WIL VOGT-HOOGLAND   
____________________________________________________________________________________

Goejn Klaasje,  6 april '12

Jim bin no grif al yn Snits foar de premire. Ut Jobbegea: toi, toi, toi!
It kin net misse, dit wurdt fansels wer prachtich. Ik bin wat befoaroardiele, want bin al jierren  fan  fan  dy en Freark. Do hast it al geregeld foar elkoar krige, dat ik mei triennen oer de wangen yn in seal sitte moast. Yn dy magy fan sa n foarstelling sjoch je dat laitsjen en skriemen hiel ticht by elkoar leit. Ik ha dy faak yn de  vriendenboekjes  fan de bern neamt as idoal. Sa moai natuerlik asto spilest. No hld ik op, hear. Je doare fia sa n mailtsje fansels wer folle mear te sizzen as yn t echt.

Hertlike groetnis fan Geertje Luchtenveld              
____________________________________________________________________________________

Hallo Klaasje en Freark,  6 april '12
Wat heb ik gisteravond genoten van de schitterende voorstelling. Lachen en huilen lagen heel dicht bij elkaar, ontroering maar vooral heel veel herkenning. Herkenning van het tijdsbeeld ( ik ben van 1949), herkenning in het gemis van je vader, je moeder. Bij iedereen gaat dat op een andere manier, maar de gevoelens zijn zo herkenbaar. In tranen zag ik de hemelscne, troostvol.
Heel erg bedankt voor dit alles, ik weet zeker dat jullie veel mensen raken.
Ik heb je al vaak zien spelen, geniet er altijd weer van.
ik wens jullie nog heel veel mooie voorstellingen toe, samen en/of alleen.

Hartelijke groet, Marry (de Zwart)-Meijerhof.         
____________________________________________________________________________________

Klaasje (en Freark),          6 april '12
Wat geweldich spile. Wy seagen jimme mar jim seagen us net.
We sieten boppe. Alles fan froeger kaam foarby. It bed diele mei dyn suske, it stuntelige dnsjen, ensfh.  En wat moai ynmekoar set.  Jimme kinne wol wat.
In BOPPESLACH. Mei haadletters.
It wie in skitterende jn.
Hjoed sukses mei de premjiere!

Mei freonlike groetnis,
Froukje en Berend,  It Hearrenfean.
____________________________________________________________________________________

Leave Klaasje,               5 april '12
Wat ha we in moaie jn hn!!
Geweldich watsto ( jim )der fan makke ha. Jim litte s alle emoasjes sjen en fiele dy t je mei meitsje kinne yn it libben!  Hjirfoar gean ik nei toaniel.
De oergongen geane sa gewoan dat je der hieltyd by bliuwe. De sne  oer it ferlies fan jim heit, wie tige oangripend. En wat begrutte it my om dy , wat wiest allinnich en wy wiene der ek net.
De sne mei jim mem en Freark syn mem wie al sa moai. En sa kin ik wol troch gean.  En oan it ein wie de sirkel wer rn.
It spyljen mei Freark en dy as Klaasje wie ek prachtich en sa werkenber.I
In hiele protte sukses en genietsje der fan.

Anneke.
____________________________________________________________________________________

Hoi Freark en Klaasje,       4 april '12

In prachtige foarstelling, justerjn.
We ha lake, wiene soms oandien en stil.
It petear fan de beide memmen, rekke s beide.
Dat wie in bisnder momint, it wie krekt, of siet mem der echt. It fielde fijn n it die wat sear.
Wij soene it graach noch ris wer sjen.
 
leafs, Jan en Sietske.