JAMEIMY is in toanielstik dat spile wurdt troch twa spilers:
Klaasje Postma en Freark Smink
De regy is yn hannen fan Pieter Stellingwerf
Novimber 2013  Reprizemoanne fan JAMEIMY

Klik hjier for kaartferkeap op de site van JAMEIMY
Technyk: David Lelyveld
Formjouwing publisiteit: Kristien Pilat
Fotografy: Jan Bensliman
Tonielklean: Lidwien van der Veer
Dekôrbou: Pilat&Pilat Produkties
Dekôrűntwerp: Gjalt Pilat
Lieding frijwilligers: Epko Dalstra